Przekierowanie na stronę za: 5 sekund
PL | EN
06.08.2020
05:04
20:19  (Warszawa)
Chcesz porozmawiać z synoptykiem?
Dzwoń pod numer
703 800 000
Cena za minutę połączenia 6,25 zł netto.
PRZECZYTAJ REGULAMIN

REGULAMIN Serwisów POGODYNKA oraz SYNOPTYK z dnia 01.10.2009 r.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy świadczenia usług na infoliniach POGODYNKA i SYNOPTYK, zwanych dalej Serwisami.
 2. Dostawcą treści Serwisów jest INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062756, posiadającym numer NIP: 525-000-88-09 i numer REGON 000080507, zwany dalej Dostawcą.
 3. Integratorem odpowiedzialnym za poprawną pracę systemu telefonicznego oraz całą stronę techniczną Serwisów jest ALTAR Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Kielcach (kod pocztowy 25-729), ul. Różana 5, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051422, kapitał zakładowy 105.000 złotych, posiadającym NIP 657-030-98-32 i Regon 003675550, zwana dalej Integratorem.
 4. Operatorem jest Telekomunikacja Polska SA. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, posiadająca NIP 526-025-09-95 i REGON 12100784, zwana dalej Operatorem.
 5. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia, oznaczają:
  1. Prognoza krótkoterminowa – prognoza na okres od najbliższych kilku godzin, do 48 godzin naprzód,
  2. Prognoza średnioterminowa – prognoza na okres dłuższy niż najbliższe 48 godzin, do 7 dni naprzód,
  3. c. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług dostępnych w Serwisach w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.

§2
Licencja

 1. Treść Serwisów (wszelkie informacje z nich uzyskane) jest chroniona prawem autorskim przysługującym Dostawcy lub Integratorowi, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631).
 2. Od momentu uzyskania informacji z Serwisu, Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna licencja na korzystanie z tych informacji do użytku osobistego.
 3. Licencja nie obejmuje innych praw, oprócz wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niedozwolone jest w szczególności (z zastrzeżeniem ust 4):
  1. korzystanie w całości lub części do jakichkolwiek celów komercyjnych lub na użytek przedsiębiorców, bez względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub części jakąkolwiek techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  3. rozpowszechnianie lub udostępnianie w całości lub części, odpłatnie lub darmowo, w jakiejkolwiek postaci, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  4. obrót w całości lub części, odpłatnie lub darmowo, informacjami pozyskanymi z Serwisów, w szczególności wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem,
 4. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie otrzymanych za pośrednictwem Serwisów informacji lub ich części dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dostawcy lub Integratora lub zawarciu odrębnej umowy licencyjnej z właściwym podmiotem, który posiada prawa autorskie do danej treści.
 5. Do uzyskania zgody na rozpowszechnianie i wykorzystywanie lub zawarcia odrębnej umowy licencyjnej odnośnie informacji otrzymanych za pośrednictwem Serwisów właściwy będzie Dostawca, natomiast w odniesieniu do pozostałych treści – Integrator.
 6. W przypadku uzyskania pisemnej zgody lub zawarcia odrębnej umowy licencyjnej z Dostawcą lub Integratorem na rozpowszechnianie i wykorzystywanie informacji otrzymanych za pośrednictwem Serwisów, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na zasadach przedstawionych w pisemnej zgodzie lub odrębnej umowie licencyjnej, a w szczególności na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek,
  2. wykorzystywane informacje będą odwoływać się do Serwisów i, odpowiednio, Dostawcy lub Integratora,
  3. rozpowszechnianie i wykorzystywanie informacji dopuszczalne jest wyłącznie z podaniem właściwego Serwisu jako źródła informacji;

§3
Serwisy

 1. Serwis POGODYNKA dostępny jest od dnia 15.07.2009r., a Serwis SYNOPTYK od dnia 01.10.2009 r. do odwołania, przy czym Dostawca ani Integrator nie są zobowiązani do podawania przyczyny zakończenia, wstrzymania lub zawieszenia świadczenia Serwisów oraz uprzedniego informowania o zakończeniu, wstrzymaniu lub zawieszeniu świadczenia Serwisów.
 2. Serwisy dostępne są dla abonentów telefonów stacjonarnych z obszaru Polski oraz użytkowników telefonów komórkowych sieci PTK Centertel Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie – znanych pod nazwą handlową Orange. Telefon komórkowy musi znajdować się na terenie Polski w chwili wykonywania połączenia.
 3. W celu skorzystania z Serwisu należy nawiązać połączenie telefoniczne z właściwym numerem, określonym w § 5 ust 1 lub § 6 ust 1 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku użytkowników usług przedpłaconych warunkiem skorzystania z Serwisów jest posiadanie na koncie kwoty umożliwiającej pobranie opłaty za połączenie z Serwisem.
 5. W przypadku, gdy nie jest możliwe obciążenie konta Użytkownika za kolejną minutę połączenia następuje automatyczne przerwanie połączenia przez system informatyczny obsługujący Serwisy.
 6. W przypadku, gdy użytkownik telefonu komórkowego opuści terytorium Polski, nastąpi utrata połączenia, chyba że Użytkownik pozostanie w zasięgu stacji bazowej w Polsce.

§4
Korzystanie z serwisów

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest przed skorzystaniem z Serwisów do zapoznania z niniejszym Regulaminem. Skorzystanie z oferty Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Dostawca i Integrator w celu ochrony prywatności Użytkowników Serwisów nie wymagają przedstawienia jakichkolwiek danych, pozwalających na identyfikację Użytkownika. Dostęp do wszelkich informacji merytorycznych Serwisów nie wymaga od Użytkownika pozostawienia informacji poufnych.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Dostawcę ani Integratora.
 4. Aby ułatwić korzystanie z Serwisów, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię zbierania danych statystycznych o liniach telefonicznych tj. numerach kierunkowych z których wykonywane są połączenia, liczbie połączeń wykonywanych z danego numeru, liczbie połączeń z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych, jak również danych o obszarze zainteresowania Użytkowników korzystających z Serwisów. Technologia powyższa nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach korzystających z Serwisów.
 5. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Dostawcy i Integratora problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Serwisów. W takim wypadku Dostawca i Integrator nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisów.
 6. Zabrania się korzystania z Serwisów w sposób naruszający niniejszy Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także w sposób godzący w dobre obyczaje.
 7. Dostawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisów Użytkownikowi w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa, a także dobrych obyczajów.
 8. Dostawca zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania korzystania Serwisów w sytuacji, gdy Użytkownik swoim postępowaniem wpływa na pogorszenie jakości świadczonych Serwisów lub zagraża stabilności systemów teleinformatycznych.

§5
Infolinia POGODYNKA

 1. Serwis realizowany jest na numerze o podwyższonej płatności 0-703 300 400 i polega na dostarczeniu użytkownikowi treści w trakcie połączenia telefonicznego. Głównym zadaniem Serwisu jest udostępnianie - za pomocą mowy - prognoz meteorologicznych na najbliższą dobę dla województw i wybranych regionów Polski.
 2. Prognoza pogody podawana w Serwisie dotyczy najbliższej doby, dane synoptyczne podawane są z podziałem na dzień i noc (w zależności od potrzeby dane podawane są z dokładniejszym podziałem dnia np.: rano, po południu, wieczorem).
 3. Prognoza pogody podawana w Serwisie może zawierać informacje na temat: zachmurzenia, opadów atmosferycznych, temperatury powietrza, siły i kierunku wiatru. Ponadto informacje o zjawiskach atmosferycznych, takich jak burze, mgły, oblodzenia, szadź, stan morza i inne.
 4. Użytkownik ma cztery możliwość wyboru obszaru, którego ma dotyczyć prognoza, poprzez:
  1. Listę regionów
  2. Listę województw
  3. Kod pocztowy
  4. Numer kierunkowy (według instrukcji w Serwisie)
 5. Serwis jest dostępny dla Użytkowników 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 6. Przed uzyskaniem informacji z Infolinii POGODYNKA Użytkownik jest informowany o kosztach korzystania z Serwisu, jeszcze przed POWITANIEM.
 7. Koszt wynosi 2,06 zł (brutto) za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
 8. Naliczanie opłaty rozpoczyna się wraz z POWITANIEM

§6
Infolinia SYNOPTYK

 1. Serwis realizowany jest na numerze o podwyższonej płatności 0-703 800 000 i polega na dostarczeniu użytkownikowi treści w trakcie połączenia telefonicznego. Infolinia SYNOPTYK umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny użytkowników z dyżurującymi synoptykami Biur Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w celu uzyskania synoptycznej prognozy pogody lub informacji o warunkach i zagrożeniach meteorologicznych.
 2. Synoptyczna prognoza pogody obejmuje udzielanie informacji o warunkach pogodowych panujących w Polsce i w Europie lub prognozie pogody krótkoterminowej i średnioterminowej dla Polski oraz prognozie pogody krótkoterminowej dla Europy.
 3. Serwis jest dostępny dla Użytkowników 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Przed uzyskaniem informacji z Infolinii SYNOPTYK Użytkownik jest informowany o kosztach korzystania z Serwisu.
 5. Koszt wynosi 7,63 zł (brutto) za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
 6. Naliczanie opłaty rozpoczyna się po komunikacie o wysokości opłaty.
 7. Synoptyk ma prawo zakończyć połączenie w przypadku nieodpowiedniego zachowania się Użytkownika, w szczególności w przypadku używania słów powszechnie uważanych za obelżywe.

§7
Odpowiedzialność

 1. Dostawca i Integrator oświadczają, że dołożą należytej staranności, aby Serwisy świadczone były na jak najwyższym poziomie.
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Serwisów spowodowane siłą wyższą.
 3. Za siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nieoczekiwane, któremu nie dało się zapobiec przy dochowaniu należytej staranności i które uniemożliwia wykonanie obowiązków przewidzianych w tym Regulaminie, w szczególności: wojna, powódź, huragan.
 4. W przypadku zaistnienia siły wyższej, terminy świadczenia wszelkich usług związanych z Serwisami ulegają przesunięciu do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.
 5. Dostawca i Integrator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisów w sposób sprzeczny z zaleceniami tego Regulaminu.
 6. Z powodu zmienności elementów meteorologicznych w czasie i przestrzeni, ograniczeń technik prognostycznych oraz ograniczeń spowodowanych przez definicje, określone wartości poszczególnych elementów w informacjach uzyskanych z Serwisów (w tym prognozach) powinny być rozumiane przez odbiorcę jako najbardziej prawdopodobne. Odnosi się to także do czasu wystąpienia zmiany prognozowanych elementów.
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Serwisów, a w szczególności za szkody będące następstwem interpretacji lub wykorzystania informacji hydrologicznych, meteorologicznych i wszelkich innych dostępnych za pośrednictwem Serwisów (w tym prognoz) oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych informacji.
 8. Dostawca i Integrator nie ponoszą odpowiedzialności za niemożności korzystania z Serwisów, braku dostępu do nich, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych za pośrednictwem Serwisów z przyczyn nieleżących po stronie Dostawcy lub Integratora. W szczególności z przyczyn leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
 9. Wszelkie uwagi, reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać do telefonicznego centrum obsługi Klientów Indywidualnych pod numer 19393. Centrum czynne jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, Korespondencję można przesyłać pod bezpłatny numer faksu 19394 lub na adres: Telekomunikacja Polska ul.Bażantów35 40-668 Katowice. Odpowiedź na zgłoszone uwagi, reklamacje zostanie wysłana na adres pocztowy podany w zgłoszeniu Użytkownika w terminie do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
 10. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać warunków licencji, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu oraz pozostałych postanowień Regulaminu. W przypadku nie dochowania warunków licencji lub innych zawartych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik poniesie odpowiedzialność cywilną i/lub karną zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631), Kodeksem cywilnym (Dz.U.1964.16.93) oraz innymi zbiegającymi się przepisami.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z działaniem Serwisów będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. Żadna informacja przekazana za pośrednictwem Serwisów nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi lecz stanowi zaproszenie do składania ofert, a tym samym nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 3. Twórcy Serwisów zachowują prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej: www.imgw.pl oraz dostępne będą w siedzibach Dostawcy i Integratora.
 4. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.imgw.pl.
 5. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkowników na zasadach niniejszego regulaminu do czasu jego zmiany.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego powszechnie prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z poz. zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z poz. zm.).
 7. Dostępność Serwisów, o której mowa w § 3 ust 2, może zostać rozszerzona na abonentów i/lub użytkowników sieci innych, niż wymienieni, dostawców usług telekomunikacyjnych.
 8. Lista regionów, o której mowa w § 5 ust 4 lit. a może zostać zmieniona, poszerzona lub ograniczona.
 9. Dostawca ma prawo zmienić opłatę za połączenie z Serwisem. Informacja o cenie pojawi się zgodnie z § 5 ust 6 lub § 6 ust 4 niniejszego Regulaminu.
sms
Nowy serwis pogodowy